Breakfast


Poori Sabji

veg

Snacks and Chaats


Chole Bhature

veg

Thali, Platter and Combos


Kadi Chawal

veg

Choti Thali

veg

Masala Khichdi Thali

veg

Maharaja Thali

veg

Pet Bhar ke Thali


4 Phulka+rice+2 veggie+dal+raita+salad

veg

Punjabi Thali


2 Paratha+rice+paneer veggie+pindi chole+sweet

veg

Poori Sabji

veg

Breads


Gobi Paratha

veg

Onion Paratha

veg

Aloo Paratha

veg

Paneer Paratha

veg

Sattu Paratha

veg

Cheese Aloo Paratha

veg

Onion Cheese Paratha

veg

Breakfast


Poha

veg

Chila

veg

Plain Paratha Sabji

veg

Starters


Gobi Manchurian

veg

Veg Manchurian

veg

Cheese Ball

veg

Veg Spring Roll

veg

Dragon Potato

veg

Thali


Kadi Chawal

veg

Choti Thali


4 Phulka/rice+veggie+dal+raita+salad

veg

Moong Dal Plain Khichdi Thali

veg

Masala Khichdi Thali

veg

Rajma Chawal

veg

Maharaja Thali

veg

Chole Chawal

veg

Combos


Litti with Bharta

veg

Dal Bati

veg

Platter


Platter

veg

Chaats


Kachori Sabji [4 Pieces]

veg

Chole Bhature

veg

Pav Bhaji

veg

Cheese Pav Bhaji

veg

Pakode


Aloo Pakode

veg

Pyaz Pakode

veg

Baigan Pakode

veg

Paneer Pakode

veg

Rolls and Noodles


Paneer Bhurji Roll

veg

Veg Roll

veg

Aloo Roll

veg

Paneer Chilly Roll

veg

Paneer Aloo Roll

veg

Paneer Roll

veg

Noodles

veg

Maggi

veg

Veg Gravies Main Course


Aloo Gobi

veg

Aloo Tomato

veg

Aloo Matar

veg

Veg Kofta

veg

Kadhi Masala

veg

Dum Aloo Masala

veg

Rajma Masala

veg

Chole Masala

veg

Methi Matar Malai

veg

Paneer Main Course


Paneer Butter Masala

veg

Shahi Paneer

veg

Kadai Paneer

veg

Palak Paneer

veg

Paneer Bhurji

veg

Matar Paneer

veg

Paneer Pasanda

veg

Paneer Makhani

veg

Paneer Schezwan

veg

Paneer Chilly

veg

Paneer Lazeez

veg

Paneer Toofani

veg

Coriander Paneer

veg

Lahori Paneer Kofta

veg

Akbari Paneer

veg

Paneer Do Pyaza

veg

Dal Main Course


Dal Fry

veg

Dal Makhani

veg

Dal Palak

veg

Dal Tadka

veg

Dry Veggies Main Course


Bhindi Fry

veg

Aloo Jeera

veg

Beans Fry

veg

Gobi Fry

veg

Aloo Gobi

veg

Baigan Bharta

veg

Baigan Fry

veg

Aloo Capsicum

veg

Dum Aloo

veg

Mix Veg

veg

Aloo Palak

veg

Dewani Handi

veg

Nezami Handi

veg

Achari Bhindi

veg

Aloo Posto

veg

Baigan Bahaar

veg

Lasooni Batata

veg

Gobi Masala

veg

Breads


Mixed Paratha

veg

Cheese Paratha

veg

Palak Paneer Paratha

veg

Paratha Basket


Aloo paratha+paneer paratha+gobi paratha+onion paratha

veg

roti


Phulka

veg

Plain Paratha

veg

Butter Phulka

veg

Butter Paratha

veg

Palak Aloo Paratha

veg

Peas Paratha with Veggie

veg

Sattu Paratha with Bharta

veg

Methi Paratha with Veggie

veg

Palak Paratha with Veggie

veg

Rice


Jeera Rice

veg

Matar Pulao

veg

Paneer Pulao

veg

Steamed Rice

veg

Curd Rice

veg

Tahri Rice

veg

Mixed Veg Pulao

veg

Fried Rice


Fried Rice

veg

Accompaniments


Roasted Papad

veg

Masala Papad

veg

Fried Papad

veg

Boondi Raita

veg

Veg Raita

veg

Desserts and Beverages


Gulab Jamun

veg

Fresh Lime Water

veg

Fresh Lime Soda

veg

Jal Jeera

veg

Masala Chaas

veg

Lassi

veg